جهت پرداخت مبالغ درمانی خود می توانید از درگاه پرداخت اینترنتی وب سایت دکتر مسعود داودیان استفاده کنید.


فقط اعداد انگلیسی مورد قبول است.

فقط اعداد انگلیسی مورد قبول است.
ایمیل: *
پرداخت برای: *

پرداخت