پزشکان

دکتر مریم اعتصام

دندانپزشک کودکان فارغ التحصيل دندانپزشكى در سال ١٣٨٦با بيش از ١٢ سال سابقه درمانهاى تخصصى كودكان بدون آرامبخشى و بيهوشى