نامرتبی شدید دندانها

رفع نامرتبی محسوس دندان‌ها بدون کشیدن دندان به کمک سیستم دیمون در کیسی که قدری امکان افزایش شیب دندان‌ها و برآمدگی لب‌ها وجود داشت
وجود دندان اضافه باعث رویش نابجای دندانهای مجاور می شود. در این کیس پس از کشیدن دندان اضافه مزیودنس، دندانهای مجاور داخل قوس هدایت شدند....
از لذات ارتودنتیست بودن، نظاره تغییرات دندانها در گذار زمان است. حس مفید بودن عجیبی بهت دست میده .Following teeth movement is one of the...
ارتودنسی نامرتبی شدید دندانها بدون‌ کشیدن دندان به کمک سیستم دیمون Braces for relieving a severe crowding without extraction using damon system
تصاویر مربوط به درمان ارتودنسی در دختری 11 ساله است که 25 ماه به طول انجامیده است. در این کیس دندان های نیش بیمار حالت...
این کیس نامرتبی دندانی شدید داشت. همچنین دندانهای نیش بالا نهفته بود. درمان ایشان با کشیدن چهار دندان پرمولر یا آسیای کوچک انجام شد. نتیجه...
این بیمار نامرتبی دندانی شدید داشت. درمان ارتودنسی ایشان با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک انجام شد و قریب دو سال به طول انجامید. در...
Call Now Button