تصویر ارتودنسی-ارتودنسی کراس بایت

کراس بایت

قبل و بعد ارتودنسی نامرتبی دندان شدید و کراس بایت با کشیدن دندانهای 2 به زیبایی لبخند بیمار پس از ردیف شدن کامل دندانها و...
قبل و بعد ارتودنسی کیسی با نامرتبی شدید دندانها وکراس بایت قدامی بدون‌کشیدن به کمک سیستم دیمون
این بیمار نامرتبی دندانی در قالب عقب تر بودن دندان دو بالا سمت چپ نسبت به دندانهای پایین داشت. به این حالت کراس بایت دندان...