ارتودنسی-طراحی لبخند

عدم همکاری بیمار در ارتودنسی چه عوارضی را به همراه خواهد داشت

همانطور که در بخش های دیگر ذکر شد پوسیدگی و بد رنگی دندان ها، التهاب و تورم لثه ها منجر به جراحی لثه، کندی پیشرفت درمان و یا شکست درمان عوارضی هستند که در صورت عدم همکاری شما در رعایت دستورات مختلف ارائه شده توسط ارتودنتیست می تواند بروز کند.
ارتودنسی-عوارض ارتودنسی
ارتودنسی نوجوانان