ارتودنسی-عود ارتودنسی

همواره دندان هایی که طی ارتودنسی مرتب شده اند تمایل دارند به حالت کج اولیه برگردند. به این امر ریلپس، ریلاپس یا برگشت ارتودنسی هم گفته می شود. به منظور جلوگیری از عود ارتودنسی باید بیمار در خاتمه درمان از ریتینر ارتودنسی استفاده کند. این ریتینر ها بنابر تشخیص متخصص ارتودنسی از نوع ثابت یا متحرک خواهد بود. هر چقدر بیمار در استفاده از این نگهدارنده ها کوشاتر باشد احتمال عود ارتودنسی کاهش می یابد.

بهترین سن ارتودنسی