مسواک زدن ارتودنسی

ارتودنسی-مسواک زدن ارتودنسی

آموزش مسواک زدن ارتودنسی

مرحله اول مسواک زدن ارتودنسی

برای این منظور باید از مسواک مخصوص ارتودنسی که تهیه کرده اید استفاده کنید. مسواک زدن را در ۶ مرحله انجام دهید این ترتیب به شما کمک می کند تا هیچ سطحی از دندان های خود را مسواک نزده باقی نگذارید. در ابتدا از بیرون دندانها شروع کنید. الیاف مسواک عمود بر براکت ها بوده و از حرکات چرخشی با دامنه کوتاه استفاده کنید.
ارتودنسی-آموزش مسواک زدن ارتودنسی

مرحله دوم مسواک زدن ارتودنسی

مسواک را با زاوبه ۴۵ درجه نسبت به لثه گرفته و با دقت مطابق شکل شیار لثه را تمیز کنید.
ارتودنسی-آموزش مسواک زدن ارتودنسی

مرحله سوم مسواک زدن ارتودنسی

سطح خارجی دندان بین براکت و لثه تمیز می شود. در حالی که مسواک زاویه تقریبی ۱۳۵ درجه با سطح خارجی دندان دارد، مطابق شکل از حرکات چرخشی با دامنه کوتاه استفاده کنید.

ارتودنسی-آموزش مسواک زدن ارتودنسی

مرحله چهارم مسواک زدن ارتودنسی

باقیمانده سطح خارجی دندان یعنی فاصله بین براکتها تا سطح جونده دندانها تمیز می شود . درحالی که مسواک زاویه تقریبی ۴۵ درجه با سطح خارجی دندان دارد و جهت الیاف مسواک به سمت براکت ها می باشد، با حرکات چرخشی با دامنه کوتاه دندانها را تمیز کنید.
ارتودنسی-آموزش مسواک زدن ارتودنسی

مرحله پنجم مسواک زدن ارتودنسی

سطح جونده دندانها را با دقت تمیز کنید. دقت کنید که تمامی دندانها در این مرحله تمیز شوند.
ارتودنسی-آموزش مسواک زدن ارتودنسی

مرحله ششم مسواک زدن ارتودنسی

سطح داخلی دندانها را تمیز کنید . این عمل را با قراردادن مسواک بطور مایل و با حرکات چرخشی با دامنه کوتاه انجام دهید. ضمنا تمیز کردن سطح زبان و سقف کام نیز به وسیله مسواک نرم توصیه می گردد.

ارتودنسی-آموزش مسواک زدن ارتودنسی
5/5 (1 Review)

ارسال پرسش ارتودنسی

8+2=