ارتودنسی

راهنمای جامع ارتودنسی
ارتودنسی
  • انواع ارتودنسی

  • معرفی انواع روش ها و دستگاه های ارتودنسی
  • مدت زمان ارتودنسی دندان

  • مدت زمان ارتودنسی دندان بسته به نوع ناهنجاری فکی و دندانی متفاوت است
  • سن مناسب ارتودنسی

  • اقدام به ارتودنسی در سن مناسب میتواند بر روی زمان ارتودنسی تاثیرگذار باشد
  • مراحل ارتودنسی

  • تشریح مراحل ارتودنسی به صورت کامل به همراه فیلم ارتودنسی دندان
  • آیا ارتودنسی دندان درد دارد

  • درد ارتودنسی در روزهای اول و مشکلات روزهای اول ارتودنسی
  • هزینه ارتودنسی

  • هزینه تقریبی ارتونسی و نحوه محاسبه قیمت ارتودنسی